Arvot

Operosus Oy pitää toimintansa lähtökohtana yrittäjyyden perusarvoja

 • Asiakaslähtöisyys palvelualttiudella
 • Vastuullisuus mahdollistajana ja osaajana
 • Luotettava kumppanuus
 • Avoimuus, rehellisyys, rohkeus ja luottamus
 • Yrittäjähenkisyys
 • Erinomaisuuteen pyrkiminen
 • Jatkuva kehittyminen
 • Vahva sitoutuminen
 • Ammattimainen työskentely
 • Analyyttinen etevämmyys
 • Muutoksen hallinta ja uudistuminen
 • Teoreettinen työote käytännönläheisyydellä
 • Tuottavuus, vaikuttavuus ja tulokset
 • Tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky
 • Iloa, huumoria ja paljon hauskanpitoa

Arvoperiaatteet

 • Asiakas, laatu ja luovuus kaikessa mitä teemme
 • Oikeus ja vapaus yrittää ja tehdä työtä.
 • Vastuu yrityksestä ja sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista.
 • Vastuu työntekijöiden ja yritysten kehityksestä edistämällä yritysten toimintaedellytyksiä PAS Systemillä®.
 • Luovuuden valmius ja aktiivisuus ennakkoluulottomuudella – uusien ratkaisujen etsiminen ajattelun, käyttäytymisen ja toimintatapojen edistämiseksi.
 • Muutosvalmius, pitkäjänteisyys ja periksi antamattomuus tavoitteiden toteuttamisessa.

Arvotarina

 • Katse rohkeasti kohti tulevaisuutta
 • Professionaalinen johtaminen
 • Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus
 • Huippuosaaminen
 • Ammattimaisuus
 • Tiimihenki ja tiimityö
 • Sidosryhmät, kumppanuus
 • Asiakaslähtöisyys
 • Toimintalogiikka ja asiakaspalvelu
 • Edelläkävijyys
 • Usko ihmiseen ja inhimillisiin tekijöihin
 • Yhdessä tekeminen ja yhteistyö
 • Muutosvoima
 • Aikaansaannokset ja tulokset

Operosus antaa aikaa liiketoimintaosaamiselle

 • aikaa ajatukselle
 • aikaa luovuudelle
 • aikaa tulevaisuuden miettimiselle
 • aikaa toteuttamiselle
 • aikaa kehittämiselle, koulutukselle ja tutkimustyölle
 • lisäenergiaa ja voimavaroja
 • aikaa organisaatiolle (mallit ja rakenteet)
 • aikaa johtamisjärjestelmille (hyvä johtaminen ja taitava esimiestyö)
 • aikaa henkilöstölle (hyvinvoiva, osaava henkilöstö ja reilu työporukka)
 • aikaa asiakkaille (sisäiset ja ulkoiset asiakkaat, tutkimukset)
 • aikaa tuotepalvelukonseptille (menestystekijät ja merkitystekijät)
 • aikaa talouden hallinnalle (menestyslaskentamenu ja raportit)
 • aikaa markkinoinnille ja myyntityötaidoille (koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalvelut)

Lisäarvoa

Operosus Oy:n arvoa nostavat tyytyväiset asiakkaat, hyvä kannattavuus, toimivat prosessit, osuvat tuotteet ja palvelut sekä osaava ja vastuunsa tunteva asiantuntija-apu.

Operosus Oy:n maineen hallinnan osa-alueet

 1. Hallinto
 2. Johto
 3. Talous
 4. Vastuullisuus
 5. Vuorovaikutus
 6. Tuotteet ja palvelut
 7. Työpaikka
 8. Uudistuminen

Operosus Oy on johdonmukaisena kehittäjänä ja edellytysten luojana

Liiketoimintaosaamisen strategiat

 1. Koulutuspalvelut
 2. Kehittämispalvelut
 3. Tutkimuspalvelut
 4. Julkaisutoiminta
 5. PAS System®

Operosus – pään sijoittaminen pääomaan, osaaminen yhdistettynä luovaan asiantuntijuuteen. Operosus tunnistaa kriittiset hetket asiakasyrityksen elämässä ja luo yritykselle vipua.

Pas System® FPASET – menetelmät

– Fyysinen vaihe
– Psyykkinen vaihe
– Analyyttinen vaihe
– Ammatillinen vaihe
– Sosiaalinen vaihe
– Emotionaalinen vaihe
– Teknologinen vaihe
– Taloudellinen vaihe
– Teoria
– Työkalut
– Kestävät ja mitattavat tulokset

PASSION® – kehittämishanke

 1. Koulutuskokonaisuus
 2. Johtaminen
 3. Henkilökohtainen kasvu ja kehitys
 4. Työntekijänä kehittyminen
 5. Työyhteisön kehittäminen
 6. Professionaalisuus
 7. Ammattitaidon vahvistaminen ja pätevöityminen
 8. Selviytymisstrategia ja pärjäämisen tunne
 9. Tarpeilla, tavoitteilla ja toiminnalla tahtotilassa tuloksia!
 10. Kova työnteko ja rohkeus
 11. Vastuu ympäristöstä