7. Luovuus, innovaatio ja yrittäjyys

Pohdittavaksi:

• Minne ollaan matkalla?
• Mikä on luovuuden, innovaatio ja yrittäjyyden merkitys osana jaksamista, työtyytyväisyyttä ja -viihtyvyyttä?
• Mitä tämä sisäinen yrittäjyys on?
• Mistä sisäisen yrittäjän tunnistaa?
• Kuvaile hänet toimintaympäristössä.
• Onko sinulla kykyjä ja valmiuksia kehittyä sisäiseksi yrittäjäksi?
• Miten työympäristö vaikuttaa sisäiseen yrittäjyyteen?
• Osaatko johtaa Itseäsi? Osaammeko johtaa toisia?
• Kannustatko, tuetko ja rohkaisetko toisia?
• Mitkä ovat sisäisen yrittäjyyden esteet ja kannusteet?
• Tiedostatko asenteesi? Onko innostuineisuutta ja auttamishalua?
• Haluatko olla yritteliäs? Miten ihmiset saadaan tekemään yhdessä töitä?
• Oletko valmis sitoutumaan ja motivoitumaan?
• Mikä on yrittäjyyden suhde innovatiivisuuteen ja luovuuteen?
• Miten taataan onnistunut työskentely?
• Mitä on tulevaisuudessa? Tulevaisuudeen haasteet ja mahdollisuudet

Jos olet tyytymätön itseesi ja työpaikkaasi, ole luovasti tyytymätön, sillä sinä ja työyhteisösi on luova ja jatkuvassa muutosprosessissa. Luovan prosessin lähtökohtia ovat luova persoona ja työntekijä sekä organisaatio.

Ongelmien ratkaiseminen ja muuttuvista tilanteista selviytyminen ovat nykyisen elämän perusvalmiuksia. Yksilön ja työyhteisön auttaminen vaatii luovia parannusehdotelmia toiminnan turvaamiseksi, ideoita yhteistyötaitojen kehittämiseksi, tiedon hankintaa ja luovaa yhdistelyä toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Tulevaisuuden vastuunkantajien on harjoiteltava vastuun ottamista myös tänään, jotta he osaisivat viisaasti hoitaa tehtäviä tulevaisuudessakin. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä työpaikalla tänään tehdään ja minkälaisia asenteita ja motivaatiotiloja työntekijöille muodostuu. Sisäisellä yrittäjällä on kyky nähdä tavoitteita ja mahdollisuuksia, uskallus tarttua niihin ja toteuttaa niitä yhdessä tiimin toisten jäsenten kanssa. Moderni työntekijä sisäisellä yrittäjyydellä huolehtii suoritustason työstä, mutta on myös käyttämättömien mahdollisuuksien etsijä. Mitä minusta tulee vielä isompana?

Sisäisen yrittäjyyden avainhenkilö on sisäinen yrittäjä, intraprenööri. Sisäinen yrittäjyys vapauttaa ihmisiä ja organisaatioita kohti tarkoituksellisempaa, rikkaampaa ja tuottavampaa elämää. Ihmisille syntyy mahdollisuus toteuttaa itseään entistä vapaammin. He eivät jätä käyttämättä sitä potentiaalia, mikä nyt monilta jää mm. suurten organisaatioiden hierarkkisten rakenteiden takia (byrokratian tarkoitus oli alkuaan estää isojen organisaatioiden sekavuutta ja ristiriitaisuutta). Innovatiivisuus on yrityksen keskeinen menestystekijä. Sisäiset yrittäjät ovat vahvasti oman tahdon ihmisiä ja he eivät alistu byrokratian vangeiksi. Sisäinen yrittäjä on yrityksen palveluksessa oleva työntekijä, joka toteuttaa unelmansa. Sisäinen yrittäjä ottaa täyden vastuun innovaation luomisesta organisaation sisällä. Hän on uneksija, joka löytää keinon muuttaa idea todellisuudeksi. Ideoita on sitten ohjattava uusilla kasvu-urilla! Sisäinen yrittäjyys nojaa kokonaispersoonallisuuteen; tiedot, taidot, asenteet, tunteet, tahtotila…

He ovat innovoinnin avainhenkilöitä. Heillä on visioita, hankkeita, näkijän ja tekijän luonnetta. Heillä on myös halu panna toimeksi; itsensä likoon laittaminen. He omistautuvat hankkeilleen voimakkaasti ja omalle työlleen he asettavat korkeat sisäiset standardit. Toimintatapojen mukaan voidaan luetteloida viisi sisäisen yrittäjän tyyppiä, joita ovat uranuurtaja, irtautuja, kulttuurin muokkaaja ja projektin vetäjä. Heidän ottaman riskin laajuus ja laatu vaihtelevat ja he kaikki kestävät epävarmuutta, joskus pitkänkin aikaa. Intraprenöörit ovat tuloshakuisia. Heillä on halu kyseenalaistaa pysyviä asioita, tiloja jne. He motivoituvat ongelmanratkaisusta. He ovat kunnianhimoisia ja haluavat toimia päämäärätietoisuuden mukaisesti. Sisäinen yrittäjä on motivoitunut asettamaan ja saavuttamaan tavoitteensa. Hän haluaa lyhyitä ja pitkiä haasteita. Sisäinen yrittäjyys voi olla jonkun kohdalla myöhäsyntyistäkin. Tästä voidaan päätellä, että kyseessä on sen tyyppinen mielentila, joka voi ihmisessä kehittyä milloin vain, kun halu ja tilaisuus ovat olemassa. Häntä viehättää vapaus ja vastuu toteuttaa itsenäisesti oma hankkeensa (= sisäinen yritys). Ihmisillä on aito halu ja mielekäs keino antaa panoksensa työyhteisön hyväksi. Sisäinen yrittäjyys on eräänlainen ideologia, oma arvomaailmansa. Ne luovat perustaa motivaatiolle ja ilmentävät omalta osaltaan yrityskulttuuria. Sisäinen yrittäjyys kulttuurina arvostaa sitoutumista toimintaan. Sille on myös tyypillistä lähteä asiakkaiden tarpeista, palveluhenkisyys ajaa hallinnoinnin ohi. Hyvä työnteko on tavoitteellista ja tuloksellista toimintaa sisäisellä yrittäjyydellä.

Muutos sisäiseksi yrittäjäksi ei tapahdu käskemällä vaan henkisen kasvun prosessina, tähän muutokseen voi meistä jokainen kasvattaa itseään. Henkilö, jolla tieto ja taito on ylivoimainen, ei yleensä joudu muutoksissa muiden tallaamaksi.

Paras tapa saada aikaan tuloksia on ALOITTAA. Jokaisen on paras, muttei aina helpoin, aloittaa itsestään. Valmiudet, motivaatio ja uskallus ovat yrittäjyyden kulmakiviä. Vanhan kiinalaisen sananlaskun mukaan kykenevän ihmisen taustalta löytyy aina muita kykeneviä ihmisiä. Sisäisen yrittäjyyden edistäminen on myös laadun perustana.

Tavoitteet:
– luovuus, innovaatio ja yrittäjyys -käsitteiden määrittely ja selkiyttäminen
– motivaatiotekijöiden, sitoutumisen, itsenäisyyden, oman vastuun ja yhteisvastuun, joustavuuden, luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulma ja organisaatio, johtamistapa, toimintaympäristö sekä saavutettu menestys on osana sitoutumista, sisäistämistä ja mielekästä työtä
– luovuus, innovaatio ja yrittäjyys -käsitteillä on jatkuvat, keskinäiset vuorovaikutussuhteet toisiinsa
– uusien työvälineiden tarjoaminen
– itsensä ja työyhteisön hyväksi työtä tehden
– luovuuden, innovatiivisuuden ja yrittäjyyden vahvistaminen
– tiedon ja kokemuksien jakaminen
– uusien ideoiden ja ajatuksien synnyttäminen tulevaisuuden uskolla
– muutoksien näkyväksi tekeminen ja arkeen saattaminen
– parviäly – työpaikan uusi ajattelumalli
– uusien tutkimustulosten jakaminen luovuusmenetelmistä ja innovaatiovoimasta
– uusia ajatuksia, näkemyksiä ja apuvälineitä yrittäjyyteen
– irti rutiineista – uudistuminen

Kohderyhmä:
Yritysten johto, muutosagentit ja avainhenkilöt, tuotekehittelijät ja myyntihenkilöt, työntekijät kaikki asiasta kiinnostuneet.