11. Tunneäly – tunne älysi ja älyä tunteesi

Pohdittavaksi

 • Mitä on tunneäly?
 • Menevätkö tunteet päähän, vatsaan ja selkään?
 • Tarttuvatko äly ja tunteet?
 • Missä tunneälyä tarvitaan?
 • Mitä tiedetään aivojen ja tunteiden välisestä suhteesta?
 • Miten tunneälyä kehitetään?
 • Tiedostatko, havaitsetko ja hyväksytkö tunteesi?
 • Pystytkö ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteita?
 • Johdatko tunteitasi vai ne sinua?
 • Miten aivopuoliskot osallistuvat tunnekäyttäytymiseen?
 • Onko terminä tunneäly huono: miksi äly pitää lisätä tunteen perään?
 • Käytkö tunnekoulua?
 • Miten työpaikallasi ilmaistaan tunteita? Mitä tunteita ja missä se tapahtuu?
 • Miten aggressioita ilmaistaan – epäsuorastiko juoruilemalla?
 • Miten itse vaikutat työpaikkasi tunneilmastoon?
 • Miksi ihmiset tarvitsevat toisiaan?
 • Toimiiko sosiaalinen kontrolli tasapuolisesti?
 • Miten voi vaikuttaa toiseen?
 • Miten voi tukea yksilöä/ryhmää/yhteisöä?
 • Estätkö oman tunneälysi?
 • Mitä ovat sosiaaliset taidot ja tunneäly?
 • ”Tee tunneälyllisesti sitä, mitä rakastat – ajatuksesi ja tekosi tulevat vahvistumaan, kun tiedät tarkoituksen.”

Ihminen on ajatuksen, tunteen, tahdon ja toiminnan muodostama kokonaisuus. Ihminen ei ole vain tietoteoriaa ja tietoisuutta, vaan myös tunnetta. Kun lakkaamme taistelemasta tunneälyä vastaan, vahvistumme fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Olemme alkaanet pelätä tunteita, emme tietoa. Ehkä siksi, että niin harvoin saamme kohdata niitä aitoina. Esimerkiksi teeskentely, epäaitous, epärehellisyys ja kateus ovat sotkeneet käsityksemme totuudesta ja siksi niputamme kaikki tunteet – sekä hyvät että pahat – yhteen ja kartamme niitä, jotta ne eivät sotkisi järkevää, suunniteltua arkeamme.

Tarkastelemme joka hetki maailmaa siis kahdesta näkökulmasta yhtä aikaa – järjen ja tunteen näkökulmasta. Ihmiseen vaikuttaa samanaikaisesti tietoinen ja tiedostamaton puoli. Nämä kaksi puoltamme ovat laadullisesti eri tyyppisiä tiedonkäsittelyjärjestelmiä. Kun yhdistämme nämä kaksi näkökulmaa, edistämme kolmattakin näkökulma, jossa järki päättää ja tunne säätää – tunteissa on paljon myös järkeä. Tunneälykäs toteuttaa ns. myötämielisyyden virtausperiaatetta – tunteemme ja mielikuvamme ovat samaa mieltä tietojemme ja tekojemme kanssa.

Tunneäly auttaa myös jaksamaan. Tunnekyvyt ovat kykyjen kykyjä, vasta niiden hallinta avaa mahdollisuudet muiden kykyjen harjoittamiseen. Myös ihmisten välinen kanssakäyminen ja yhteistyö on sidottu tunteisiin. Tunteet ovat kuin silta ihmisten välillä. Tunteet ovat aina myös totta. Sen vuoksi kaikki tunteet pitää hyväksyä riippumatta siitä, ovatko ne luonteeltaan myönteisiä vai kielteisiä – järjen arvoa mitätöimättä.

Tunneälyn merkitys työelämässä on kiistaton – sitä ei voi yliarvioida. Ainoastaan tunneälykäs ihminen, tiimi, työyhteisö, organisaatio ja yritys voi nykymaailmassa menestyä. Tärkeimmät työelämän ihmissuhdetaidot ovat mm. empatia, yhteisötaju, moninaisuuksien hyväksikäyttö, tiimityötaidot, johtajuus jne. Olennaisimpia ominaisuuksia, jotka perustuvat henkilökohtaiseen itsehallintaan, ovat mm. aloitekyky, luotettavuus, itseluottamus, muutosvalmius ja kunnianhimo.

Jokainen voi kehittää tunneälyään itsensä ja toisten hyväksi. Omaan ihmisyytensä ja lähimmäisensä saa nähdä, kuten myös elämän ja siihen liittyvät ongelmat, uudella tavalla. Kun löydämme elämäämme ääriviivoja, emme kulje usvassa ja kärsimys mm. yleisestä ahdistuksesta, voimattomuudesta ja unettomuudesta helpottuu. Ihminen voi omalla ajattelullaan, asenteillaan ja arvoillaan vaikuttaa elämässään ja työssään viihtymiseen. Näin elämänvoima ei pääse tukehtumaan ja tunteista ihminen saa koko ajan lisävoimaa.

Tunneälykäs riisuu itsensä varustuksista, tekosyistä, turhista rooleista ja valituksista ottamalla tunneälyn lahjat vastaan ja olemalla itselleen ja elämälleen todella rehellinen. Ihmisiä koskevat asiat on ymmärrettävä paitsi järjellä myös sydämellä – ja elämä ymmärtää tunneälykästä. Tunneälykäs ihminen on terve, sillä hän on yhtä perusolemuksensa kanssa – ajatukset, tunteet, tahtotila ja teot rakentavat häntä ja kanssaihmisiä. Unohdetussa tunneälyssä on järkeä.

”Tunteva ihminen on järkevä ihminen. Viisas voi oppia tunneälytaitojen hallitsemisen työssä ja elämässä – tämä merkitsee todellista huippuosaamista.

Tavoitteet

 • tunneäly käsitteenä
 • elämän viisautta arjessa
 • yksilön itsetuntemus: tietoisuus omista tunteista ja niiden vaikutuksesta; itsearviointi: omat rajat ja vahvuudet; itseluottamus: varmuus omasta arvosta ja pätevyydestä; itsehallinta: itsekuri, luotettavuus, innovatiivisuus ja joustavuus; omat motivaatiotekijät: kunnianhimo, sitoutuminen, aloitekyky ja optimismi
 • ihmistaidot: ihmisten yksilöllisyyden ymmärtäminen ja huomioon ottaminen; yhteisön jäsenten kykyjen edistäminen; moninaisuuden hyväksikäyttö; tietoisuus ryhmän tunnevirtauksista ja valtasuhteista
 • kyky vaikuttaa: johtaja ”ryhmän sydämenä”; yhteisymmärryksen luominen, avoin kuunteleminen ja vaikuttavien viestien lähettäminen
 • ristiriitojen hallinta, luova ongelmaratkaisu, johtajuus, ihmisten ja ryhmien innostaminen ja ohjaaminen, muutosvalmius, yhteistyön edistäminen
 • oppimisprosessi perustuu toiminnalliseen oppimiseen, mielikuvaharjoitteluun ja keskeisten taitojen harjoitteluun roolileikkien avulla

Kohderyhmä:

Henkilöt jotka haluavat syventää itse- ja ihmistuntemustaan sekä kehittää vuorovaikutustaitojaan. Koulutus tuo uusia ammattillisia työvälineitä mm. johtamiseen, organisaatioiden kehittämiseen, kasvatukseen, opetukseen, ohjaukseen, valmennukseen, terveydenhuoltoon ja terapiaan eli kaikille aloille, joilla työskennellään ihmisen kanssa.