12. Vuorovaikutusvastuu – kanssakäymistyyli

Pohdittavaksi

 • Onko sinulla vuorovaikutustaitoja?
 • Mitä kanssakäymistyyli on?
 • Yksilö- vai yhteistoimintaa? Yksin vai yhdessä?
 • Mitä on kehittävä vuorovaikutus?
 • Missä tarvitset vuorovaikutustaitoja?
 • Oletko sivistynyt vai hörhö?
 • Onko sinun helpompi hajottaa kuin rakentaa yhteistyötä?
 • Luettele vuorovaikutustaidot, joita tarvitaan tiimissä
 • Kuvaile itseäsi kuuntelijana ja palautteen antajana
 • Mitä viestit kehonkielelläsi?
 • Onko sinua helppo lähestyä?
 • Luettele haastavia tilanteita työyhteisössä vuorovaikutusvastuun näkökulmasta
 • Miten vuorovaikutustaidot vaikuttavat yksiön ja työyhteisön työhyvinvointiin?
 • Miten ihmiset saadaan työskentelemään yksilöllisesti ja yhdessä?
 • Miten voit kehittää omia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja?
 • Hallitsetko sanallisen ja ei-sanallisen viestinnän erilaisissa kontaktitilanteissa?
 • Osaatko keskustella? Neuvotella? Väitellä? Sovitella? Onko sinusta palautten vastaanottaminen ja antaminen helppoa?
 • Tarvitsetko laaja-alaisia kohtaamistaitoja?
 • Onko arvot, asenteet, itsetunto, jämäkkyys kunnossa?
 • Millainen itsetuntemus sinulla on vuorovaikuttajana?
 • Onko sinulla ryhmädynamiikan tajua?
 • Pidätkö yhteistyötaitoja tärkeänä asiana?
 • Kuvaile ihmisten välistä kommunikointia ja rakentavaa viestintää?
 • Mitä on aktiivinen kuuntelu, puhuminen ja läsnäolo?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät yksilön ja ryhmään oppimista?

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien henkilökohtaisia ja yhteisiä vuorovaikutus-, konsultointi-, keskustelu- ja kuuntelutaitoja, erilaisten asiakaskontaktitilanteiden prosessinomaista eteenpäin viemistä, palautteiden antaminen asiakkaille.

Koulutuksen tavoite on vahvistaa ja tukea osallistujien vuorovaikutustaitoja ja kanssakäymistyyliä, jonka tarkoitus on koulutuksellisin keinoin helpottaa kohderyhmien ja henkilökuntaa hallitsemaan vuorovaikutustaitojaan, ajattelu-, käyttäytymis-, ja toimintatapojaan sekä tiedostamaan ja ymmärtämään erilaisia vuorovaikutustyyppejä professionaalisessa työympäristössä.

Tarkoitus on myös löytää keinoja, joilla osallistujat pystyvät jäsentämään paremmin omaa osuttaan ja muiden merkitystä erilaisilla vuorovaikutustilanteissa; koulutus laajentaa osallistujien näkemystä ja ymmärrystä sekä antaa konkreettisia työvälineitä omaan vuorovaikutustyyliin. Osallistuja pystyy jäsentämään ajatteluaan, käyttäytymistään ja tapaansa toimia vuorovaikutusroolissaan ja hyödyntämään hänen kyvykkyyttään, valmiuksiaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan aikaisempaa paremmin.

Tavoitteena on myös vuorovaikutustaitojen parantaminen ja yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittymisen tukeminen. Vuorovaikutuskoulutus auttaa ihmisiä ymmärtämään vuorovaikutuksen kokonaisuutena sekä eri osa-alueiden yksityiskohdat.

Koulutus antaa syvällistä tietoa vuorovaikutuksesta tarpeiden, tavoitteiden, toimintojen ja tuloksien näkökulmasta poikkitieteellisesti ja ammattitaitoisella laatuosaamisella, luovuudella ja palvelukulttuurilla.

 • Tavoitteena on haastavien tilanteiden haltuun ottaminen ja prosessinomaisten työvaiheiden parantaminen, yksilöiden ja yhteisöllisen kehittymisen tukeminen. Koulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään haastavien tilanteiden merkityksen kokonaisuutena sekä osa-alueiden yksityiskohdat.
 • Työyhteisön ongelmatilanteiden tunnistaminen; väärinkäsitysten, erimielisyyksien, ristiriitojen ja ongelmatilanteiden tunnusmerkit ja niiden vuorovaikutuksellinen ratkaiseminen.
 • Työyhteisön ongelmatilanteiden ennaltaehkäisy.
 • Haastavien tilanteiden huomiointi sekä henkilöstön että esimiehen näkökulmasta.
 • Yksiköiden vaikuttavuus keskustelu-, neuvottelu-, väittely ja sovittelutilanteissa.
 • Ratkaisun avaimia erilaisiin haasteellisiin tilanteisiin työyhteisössä.
 • Yksilö- ja tiimihenki; hauskuuden (ns. ilostiikan), yksitoikkoisuuden sekä haasteiden merkitys osana työn mielekkyyttä, työtyytyväisyyttä ja onnellisuutta.
 • Yksilön ja yhteisön toiminnan näkeminen uudessa valossa ja uusien näkemysten muodostaminen arkipäivän tilanteisiin.
 • Vuorovaikuttajan itsetuntemus – itsetuntemuksella kohti ihmistuntemusta.
  • oman toiminnan näkeminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Oman roolin selkeytyminen vuorovaikuttajana
  • rohkeuden, itsevarmuuden ja uskalluksen lisääminen ja terveen itseluottamuksen rakentaminen
  • ilmaisullinen jämäkkyys, luonnollisuus ja vakuuttavuus
  • palautteen saaminen ja antaminen, omien ja toisten kokemusten hyödyntäminen
  • yksilö- ja yhteisvastuullisuus vuorovaikutuksen lisääjänä
 • Vuorovaikutustyylit ja kokonaisviestintä
  • eri vuorovaikutustilanteiden hallinta, asennoituminen ja reagoiminen
  • luonteva esiintyminen ja henkilökohtaiset vuorovaikutustyökalut
  • puhe- ja ilmaisutaidot, verbaalinen ja nonverbaalinen kommunikaatio
  • kyvykkyys, vaikuttavuus, uskottavuus, näkyvyys ja tulokset
  • itsehillintä, innostus, sisu, kyky motivoitua ja motivoida, optimismi, kyky ymmärtää itseään ja toisten näkökulmia
  • sudenkuopat ja parannusehdotelmat
  • harjoituksia ja tehtäviä, pohdintoja ja analyyseja
 • Miten selviytyä asiakkaan kanssa omana persoonana ja ammattitaitoisena työntekijänä sisäisellä ja ulkoisella asiakkuudella?
  • myönteinen ja kielteinen viestintä
  • ihmistuntemus; ihmisten fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja ammatillisen kokonaisuuden ymmärtäminen. Yksilön tapa hahmottaa lähi- ja kaukoympäristöä
  • vuorovaikutuksen apuvälineet
  • keskustelu-, neuvottelu, väittely- ja sovittelutaidot ja monipuolisen suhdetoiminnan luominen ja työskentelyilmapiirin rakentaminen
  • yhteistyötaidot ja yhdessä tekeminen – kohtaamista ja sanoman välittämistä
  • ihmisten välisten jännitteiden, konfliktien, erimielisyyksien ja ongelmien havaitseminen ja niiden vähentäminen, eturistiriitojen ja erilaisuuden käsitteleminen
  • harjoituksia, tehtäviä, pohdintoja ja analyyseja.

Kohderyhmä
Kaikille aloille, joilla työskennellään ihmisten kanssa ja kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneet.