1. Johtaminen ja esimiestaidot – työyhteisön toimivuuden turvaaminen

Pohdittavaksi

 • Millainen on hyvä johtaja?
 • Määrittele käsitteet organisaatio ja johtaminen.
 • Miten meidän yrityksellä ja organisaatiolla menee?
 • Onko sinulla visio yrityksen tulevaisuudesta?
 • Mitä henkilöstöjohtaja johtaa ja kehittää? Mitkä ovat johtajan tärkeimpiä tehtäviä?
 • Miten saat alaisen haluamaan sitä mitä johtajana itse tahdot tehdä?
 • Miten pitkä kasvuprosessi on johtajaksi? Mitkä ovat johtajan tyypilliset painetekijät?
 • Pakottavatko riittävän korkeat tavoitteet uusiuttamaan organisaatiota ja johtamistaitoja?
 • Millaisessa ilmapiirissä johtamisen läpivieminen toteutuu?
 • Mitkä ovat johtamisen muuttuvat mallit?
 • Millä johtajuusfilosofialla turvataan työyhteisön toimivuus, tuottavuus ja organisaation visio ja missio?
 • Miksi johtajuutta on kehitettävä? Miten johtaja saa työntekijät työskentelemään yhdessä?
 • Onko johtaja yrityksensä menestystekijä?
 • Mikä on johtajuuden merkitys henkilöstön näkökulmasta?
 • Millaisen johtajan ja organisaation tulevaisuuden yritys tarvitsee?
 • Miksi suomalaisten johtajien taidot ontuvat?
 • Miten organisaation ja johtamisen malleilla voidaan vaikuttaa henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyteen?
 • Miten terveestä ilmapiiristä huolehditaan? Onko alaisesi murheenkryyni?
 • Mikä sopii yrityskulttuuriin ja toimintatapaan muutoksen läpiviemisessä?
 • Luettele johtamisen toimenpiteitä ja nimeä johtamisen perusprosessi.
 • Mikä on johtamisen tavoite?
 • Mitä toimeenpanoa vaaditaan johtajalta ja esimieheltä?
 • Mitkä ovat tuloksekkaan ja tehokkaan johtajan ominaisuudet?
 • Miksi esimiehen työ on vaativaa?

Miksi yrityksissä tarvitaan johtajia? Mitä johtajat oikeastaan tekevät? Eivätkö työntekijät ja eri alojen asiantuntijat voi keskenään hoitaa liiketoimintaa ilman erillistä yleisjohtajien ryhmää? Johtajia tarvitaan monista erilaisista toiminnoista koostuvien ansaintatapojen hahmottamiseen, pyörittämiseen ja kehittämiseen, koska liiketoiminta on ristiriitaista toimintaa. Liiketoiminnan johtajan tehtävänä on ottaa vastuu ristiriitaisten paineiden yhteensovittamisesta. Johtaja voi ratkaista markkinavoimien ja oman organisaation osaajien vaatimusten väliset ristiriidat kahdella tavalla; organisaatio seuraa strategiaa, tämä on ns. autoritaarinen ja hierarkkinen tyyli konservatiivisessa kehittämisprosessissa.

Johtaminen on myös haastavaa ajatustyötä. Monista toiminnoista ja monista yhteistyösuhteista muodostuvien ansaintatapojen hahmottaminen on älyllinen haaste, jossa erilaiset systematiikat ja mallit voivat olla suureksi avuksi. Kyse on siitä, kuka pystyy parhaiten henkisesti hallitsemaan monet ristiriitaiset paineet, yhdistämään niiden käsittelyssä tarvittavat periaatteet ja toimimaan silti johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Hyvää johtajuutta ei näe niinkään johtajasta kuin johdettavista, ja yhteistyö heidän välillään edellyttää yhteistä oppimista. Keskeinen johtamisen työkalu on erilaisten oppimistilanteiden luominen; luodaan yhteinen foorumi, jossa yhteistä oppimista saadaan aikaan. Eri toimialoilla uutta osaamista tulee kaiken aikaa valtavat määrät, ja sen hallitseminen on vaikeaa. Jos vielä lähdetään siitä, että pitää olla yhteinen kieli uuden osaamisen kommunikointiin, on annettava mahdollisuus yhteiseen oppimiseen. Johtamisen uudelleen ajattelukin vaatii oppimista. Ihmisten johtamisen osalta on viime kädessä kysymys siitä, miten inhimillinen energia kyetään suuntaamaan siten, että sen avulla toteutetaan organisaation tarkoitusta.

Johtaja on moniottelija – on hallittava monta ulottuvuutta yhtä aikaa, monta palloa on ilmassa yhtä aikaa. Tulevaisuudessa on pystyttävä elämään yhä nopeammin, kiihkeämmin – samanaikaisesti useita asioita. Yritysjohdolle ei yksi osaamisen alue riitä. Usein ei ole edes kysymys osaamisesta, vaan osaamisen ja näkemyksen yhdistämisestä, bisnesintuitiosta. Johtaja joutuu hallitsemaan nykyisiä rakenteita samalla kun hän joutuu tuhoamaan niitä ja luomaan uusia.

Vahva johtajuus on myös muiden voimavarojen hyödyntämisen reunaehto – elinvoimaisuudella ja pitkäjänteisyydellä. Johtaminen ei ole itsetarkoitus.

”Jotkut ihmiset näkevät asiat sellaisina kuin ne ovat ja kysyvät miksi. Minä uneksin sellaisista asioista, joita ei ole olemassa ja kysyn, miksi ei.”

Johtamisen alueella tuodaan jatkuvasti niin paljon uusia ismejä, metodeja, muotiajatuksia, että johtamisen peruspuitteet tahtovat välillä hämärtyä. Menestyjät ovat jatkossakin niitä, jotka yhdistelevät asioita uudella tavalla, menevät sinne, missä muut eivät vielä ole tai luovat itse oman tulevaisuutensa. Kun haluat muuttaa organisaatiota, aloita muutos itsestäsi.

”Hyvää kannattaa etsiä. Johtajat eivät aiheuta tuskaa, he sietävät sitä.”

Johtajuus vaatii rehellisyyttä, kykyä olla oma itsensä ja itsensä panemista peliin, siksi johtajan on itse luotava tapansa toimia. Parhaiten – ja ainoastaan – se onnistuu oman persoonallisuutensa pohjalta. Tämän ajan liikkeenjohdolla tulee olla terve itsetunto. Itsetunnon pitää olla niin terve, että hänellä on varaa ja halua kuunnella poikkeavia näkemyksiä ja ottaa ne huomioon tehdessään päätöksiä.

Millainen on johtamisen näkökulmasta aika jota elämme ja miten ajan vaatimukset heijastuvat itse johtamiseen? Meillä on oikeita ajatuksia yrityksen ja ihmisten johtamisesta, mutta vain noin 25 % toteuttaa niitä käytännössä. Onko meillä rohkeutta väittää näin? Johtamiseen liittyviä haasteita on useita; oppia hyödyntämään tietoa paremmin, markkinointi, sopeutuminen, segmentin valitseminen, tieto-organisaatiossa ihmisten johtaminen, organisaatioiden rakentaminen oppivaksi ja uudistuvaksi, pääomarakenteen ja rahoituksen hallitseminen, muutosnopeuden ennustaminen, kilpailuympäristössä selviytyminen, avoimuuden lisääminen, kehityslinjojen löytäminen, henkilöstön pääomasta huolehtiminen jne.
Usein johtaja elää näköalattomuuden, toivottomuuden, yksinäisyyden ja ahneuden ikuisessa noidankehässä, ellei halua aidosti viisastua. Johtajuus on ansaittu tutkintomalli; todistuksen siitä antavat asiakkaat ja eurot toimivat arvosanoina. Tyytyväisyys ei ole pysähtyneisyyttä, vaan kehitystä.

Tee sitä, mistä nautit. Nauti siitä mitä teet. Toteuta enemmän kuin lupaat.

Kohderyhmä:
Johtajat, esimiehet, päälliköt ja tulosyksiköiden vetäjät, asiantuntijat, johtoryhmän jäsenet.