12. Vuorovaikutusvastuu – kanssakäymistyyli

Pohdittavaksi

 • Onko sinulla vuorovaikutustaitoja?
 • Mitä kanssakäymistyyli on?
 • Yksilö- vai yhteistoimintaa? Yksin vai yhdessä?
 • Mitä on kehittävä vuorovaikutus?
 • Missä tarvitset vuorovaikutustaitoja?
 • Oletko sivistynyt vai hörhö?
 • Onko sinun helpompi hajottaa kuin rakentaa yhteistyötä?
 • Luettele vuorovaikutustaidot, joita tarvitaan tiimissä
 • Kuvaile itseäsi kuuntelijana ja palautteen antajana
 • Mitä viestit kehonkielelläsi?
 • Onko sinua helppo lähestyä?
 • Luettele haastavia tilanteita työyhteisössä vuorovaikutusvastuun näkökulmasta
 • Miten vuorovaikutustaidot vaikuttavat yksiön ja työyhteisön työhyvinvointiin?
 • Miten ihmiset saadaan työskentelemään yksilöllisesti ja yhdessä?
 • Miten voit kehittää omia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja?
 • Hallitsetko sanallisen ja ei-sanallisen viestinnän erilaisissa kontaktitilanteissa?
 • Osaatko keskustella? Neuvotella? Väitellä? Sovitella? Onko sinusta palautten vastaanottaminen ja antaminen helppoa?
 • Tarvitsetko laaja-alaisia kohtaamistaitoja?
 • Onko arvot, asenteet, itsetunto, jämäkkyys kunnossa?
 • Millainen itsetuntemus sinulla on vuorovaikuttajana?
 • Onko sinulla ryhmädynamiikan tajua?
 • Pidätkö yhteistyötaitoja tärkeänä asiana?
 • Kuvaile ihmisten välistä kommunikointia ja rakentavaa viestintää?
 • Mitä on aktiivinen kuuntelu, puhuminen ja läsnäolo?
 • Mitkä tekijät edistävät tai estävät yksilön ja ryhmään oppimista?

Koulutuksen tavoitteena on parantaa koulutettavien henkilökohtaisia ja yhteisiä vuorovaikutus-, konsultointi-, keskustelu- ja kuuntelutaitoja, erilaisten asiakaskontaktitilanteiden prosessinomaista eteenpäin viemistä, palautteiden antaminen asiakkaille.

Koulutuksen tavoite on vahvistaa ja tukea osallistujien vuorovaikutustaitoja ja kanssakäymistyyliä, jonka tarkoitus on koulutuksellisin keinoin helpottaa kohderyhmien ja henkilökuntaa hallitsemaan vuorovaikutustaitojaan, ajattelu-, käyttäytymis-, ja toimintatapojaan sekä tiedostamaan ja ymmärtämään erilaisia vuorovaikutustyyppejä professionaalisessa työympäristössä.

Tarkoitus on myös löytää keinoja, joilla osallistujat pystyvät jäsentämään paremmin omaa osuttaan ja muiden merkitystä erilaisilla vuorovaikutustilanteissa; koulutus laajentaa osallistujien näkemystä ja ymmärrystä sekä antaa konkreettisia työvälineitä omaan vuorovaikutustyyliin. Osallistuja pystyy jäsentämään ajatteluaan, käyttäytymistään ja tapaansa toimia vuorovaikutusroolissaan ja hyödyntämään hänen kyvykkyyttään, valmiuksiaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan aikaisempaa paremmin.

Tavoitteena on myös vuorovaikutustaitojen parantaminen ja yksilöllisen ja yhteisöllisen kehittymisen tukeminen. Vuorovaikutuskoulutus auttaa ihmisiä ymmärtämään vuorovaikutuksen kokonaisuutena sekä eri osa-alueiden yksityiskohdat.

Koulutus antaa syvällistä tietoa vuorovaikutuksesta tarpeiden, tavoitteiden, toimintojen ja tuloksien näkökulmasta poikkitieteellisesti ja ammattitaitoisella laatuosaamisella, luovuudella ja palvelukulttuurilla.

 • Vuorovaikuttajan itsetuntemus – itsetuntemuksella kohti ihmistuntemusta
 • Oman roolin selkeytyminen vuorovaikuttajana
 • Vuorovaikutustyylit ja kokonaisviestintä
 • Miten selviytyä asiakkaan kanssa omana persoonana ja ammattitaitoisena työntekijänä sisäisellä ja ulkoisella asiakkuudella?

Kohderyhmä

Kaikille aloille, joilla työskennellään ihmisten kanssa ja kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneet.